Efficient recomputation of derived analysis due to update of terrain model

Danmarks højdemodel udgør i dag datagrundlaget for en række afledte analyseprodukter såsom oversvømmelseskort og højdekurver. Det er sandsynligt, at man i fremtiden vil operere med en national højdemodel, som ajourføres lokalt via droneopmålinger, nye hydrologiske eller delvise (og eventuelt cykliske) ny-opmålinger. Umiddelbart vil lokale ændringer i højdemodellen kræve, at de afledte produkter opdateres igennem fuldstændige genberegninger i national skala. Med den meget store datamængde, som den nationale højdemodel udgør, vil dette føre til spild af beregningsressourcer og langsommelige og dyre opdateringsrutiner.

I dette case-projekt vil vi fokusere på at udvikle algoritmeteknologi, som gør det muligt at lave lokale opdateringer af nationale afledte produkter så tæt på realtid som muligt.

SCALGO, The Danish Agency for Data Supply and Efficiency (SDFE) and Aarhus University.