Flood risk screening based on integrated terrain model and stream data

Den danske højdemodel er opmålt ved hjælp af såkaldte LIDAR scannere monteret på fly og repræsenterer terrænets udformning med stor detalje og over meget store områder. I vandløb har LIDAR scannere dog den ulempe at scanneren måler på vandspejlet, og derfor indeholder højdemodellen ikke informationer omkring vandløbets geometriske udformning under vandspejlet. Netop denne udformning er afgørende for vandløbets evne til at transportere vand, og dermed også for oversvømmelsesrisiko langs vandløbet ved stormflod og ekstremregn. Derfor suppleres højdemodellen ofte med manuelt opmålte data for vandløbets geometriske udformning under og i nærheden af vandspejlet. Disse vandløbsdata administreres i Danmark af kommunerne. Den detaljerede danske højdemodel udgør sammen med kommunernes vandløbsdata det afgørende datagrundlag for analyse af oversvømmelsesrisiko fra overfladevand.

Selvom effektiv og præcis dataintegration mellem højdemodeller og vandløbsdata er en vigtig forudsætning for mange oversvømmelsesanalyser, har de traditionelt været behandlet som to separate og ofte divergerende datasæt. I Danmark er det meste af højdemodellen opmålt i 2015, og den har en forholdsvis ensartet kvalitet over hele landet. I modsætning hertil er de danske vandløbsdata af meget varierende kvalitet og oprindelsestidspunkt.

Den overordnede målsætning i dette delprojekt er at udvikle effektive metoder og værktøjer til at anvende detaljerede vandløbs- og højdedata i arbejdet med kortlægning og forebyggelse af oversvømmelse fra vandløb. De udviklede metoder skal gøre det nemt og hurtigt at evaluere overordnede effekter af en række forskellige terrænændringer langs med vandløbet, såsom oprettelse af diger og ændringer i vandløbets forløb eller geometriske udformning. De udviklede metoder skal kunne håndtere store datamængder så de kan anvendes på de største vandløbssystemer i landet.

ALECTIA, COWI, NIRAS, SCALGO, Aarhus University and Central Denmark Region